NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Ben je klaar voor een veilige werkvloer die voldoet aan de Arbowet?

Uitbesteden

Wil jij meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer, maar heb je het erg druk? Of wil je graag meer kennis over de risico's waar jouw medewerkers mee te maken hebben, maar kom je er niet aan toe dat allemaal uit te zoeken? Waarschijnlijk is dit heel herkenbaar!

Ik geef je de veiligheidskundige ondersteuning die je nodig hebt en past bij het bedrijf.


Keuze genoeg

Je kunt kiezen voor losse opdrachten of een RI&E * traject. Daarbij krijg je een uitgebreide Risico Inventarisatie en Evaluatie én krijgt jouw preventiemedewerker een jaar lang persoonlijke veiligheidskundige ondersteuning. 

Kom je er niet uit of staat jouw wens er niet bij? Neem dan contact op, ik help je altijd verder.

Contact


 • In onderstaand overzicht zie je wat je kunt uitbesteden. 
 • Klik op de gekleurde balk of de * voor een nadere toelichting. 
 • Scroll naar beneden voor meer informatie over een traject.


Stappen RI&E

 1. Vrijblijvende kennismaking (max 1 uur)
 2. Voorstel (binnen 1 week)
 3. Risico inventarisatie op 1 locatie (max 3 uur)
 4. Uitkomsten via mail (binnen 2 weken)
 5. Bevindingen persoonlijk doornemen (binnen 4 weken)
 6. Samen opstellen Plan van aanpak
 7. Toetsing RI&E (wanneer van toepassing)
 8. Overdracht RI&E


Risico Inventarisatie
Vanaf € 795

Inventarisatie op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

 • Hiermee worden alle risico's in het bedrijf geïnventariseerd. Voor veel branches is er al een instrument die gebruikt kan worden. Check www.rie.nl voor meer informatie. 
 • Naast de basis RI&E moet voor diverse onderwerpen een verdiepende RI&E * worden uitgevoerd. 
  Arbowet art. 5 (€ 4.500 boete bij ontbreken)

Plan van aanpak
Vanaf € 425

Samen met preventiemedewerker * opstellen

 • In een plan van aanpak staan alle te nemen maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's, de verantwoordelijken, termijnen en wat de maatregelen opleveren. 
  Onderdeel van de RI&E (€ 3.000 boete bij ontbreken)
Taak Risico Analyse (TRA)
€ ntb

Opstellen opstellen + instructie team + format

 • Een taak risico analyse is een evaluatie van risicovolle taken en kan een onderdeel zijn van de RI&E. Voor de specifieke risico's leg je, van tevoren, extra beheersmaatregelen vast om de taak veilig uit te kunnen voeren.
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
€ ntb

Opstellen + instructie team + format

 • Met een last minute risico analyse heb je aandacht voor de risico's van het werk vlak voor de start om de risico's verder te beperken.
Toolbox
€ ntb

Opstellen + instructie team + format

 • Een toolbox is een korte presentatie over een relevant onderwerp. 
  Verplicht (minimaal 4) voor VCA gecertificeerde bedrijven. Geadviseerd voor alle.
Werkplekinspectie (WPI)
€ ntb

Samen uitvoeren + opstellen + rapportage + format

 • Met een werkplekinspectie stel je gestructureerd onveilige situaties of handelingen vast. Bevindingen gebruik je bv voor de volgende toolbox. Verplicht voor VCA gecertificeerde bedrijven. Geadviseerd voor alle.
BHV of ontruimingsplan
€ ntb

BHV basisplan en ontruimingsplan conform NEN8112

 • Een document met alle gegevens voor het regelen van de bedrijfshulpverlening in het bedrijf. 
  Arbowet art. 8
Preventiemedewerker
€ ntb

Ondersteunen via WhatsApp of mail

 • De preventiemedewerker is een deskundige werknemer die de werkgever ondersteund bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit mag, tot 25 medewerkers, ook de directeur zelf zijn. 
  Arbowet art.13 lid 7
Mappen
€ 10 pst

Ingericht voor alle papieren die te maken hebben met veiligheid op de werkvloer

Jaarplanning
€ ntb

Een jaarplanning met alle relevante acties voor preventiemedewerker

 • Een op maat gemaakte planning voor de preventiemedewerker die in de eigen agenda ingevoerd kan worden met alle (verplichte) Arbo/veiligheidszaken.
Instructies
€ ntb

Maken en geven van instructies

 • Arbowet art.8 - De werkgever zorgt voor instructies voor alle werkzaamheden, de risico's en het voorkomen of beperken van de risico's. 
Arbobeleid
€ 50 pst

Format Arbobeleid, verzuimprotocol en -beleid om zelf mee aan de slag te gaan

Het is ook mogelijk om het beleid te laten opstellen door een personeels- of HR adviseur. Zie de checklijst Personeelszaken * voor meer informatie.

 • Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dat precies betekent, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten te kunnen naleven, moet de werkgever een concreet arbobeleid voeren.
Check gevaarlijke stoffen
€ ntb

Grenswaarden, voorschriften en instructiekaart op basis van zelf ingevulde checklijst en aangeleverde VIB

Voor het meten van gevaarlijke stoffen schakel ik altijd een expert in. 

 • Om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken moeten alle gegevens bekend zijn. Zoals grenswaarden, opslag en pbm's. Arbowet art. 4.19
Inventarisatie gevaarlijke stoffen
€ ntb

Inventariseren gevaarlijke stoffen op locatie, checklijst invullen, VIB's opzoeken, grenswaarden, voorschriften en instructiekaarten

 • Veiligheidsinformatiebladen opzoeken, gebruiksinstructies opstellen + formats. Verplicht onderdeel van de RI&E. 

Natascha heeft bij mijn bedrijf de RI&E uitgevoerd. Het resultaat is een rapport waar ik echt wat mee kan. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren, Natascha is een echte professional! MijnPakketDienst R. de Jonge


Lees hier meer over een RI&E traject

Ik start met het op- of bijstellen van de RI&E en samen zorgen we dat de acties in het plan van aanpak in orde komen. We spreken af op de momenten die bij het bedrijf passen. De preventiemedewerker krijgt stapsgewijs alle relevante informatie en hulpmiddelen en leer hiermee om te gaan. 


Het traject in de praktijk

Tijdens het traject wordt relevante inhoud van de veiligheidstrainingen 1 tot en met 4 doorlopen. Verder krijgt de preventiemedewerker veiligheidskundige ondersteuning binnen het eigen bedrijf op de momenten dat het past.

Door samen de RI&E en de vervolgstappen te doorlopen leert de preventiemedewerker wat nodig is in het eigen bedrijf en leert de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.

De preventiemedewerker krijgt tijdens het traject alle benodigde gegevens, formulieren en formats, om die zelf in het eigen bedrijf te gebruiken.


De preventiemedewerker

De afstemming is met de preventiemedewerker *. Dat kan de eigenaar zijn of iemand die hiervoor is aangewezen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk.

Omdat sommige documenten in Excel worden bijgehouden is gebruikerskennis van dit programma wenselijk.

Randvoorwaarden voor het slagen van het traject is dat de werkgever de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen geeft om zijn taken uit te voeren en openstaat voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.


De preventiemedewerker leert de volgende wettelijke taken uit te voeren

 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.De preventiemedewerker krijgt inzicht in

 • Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
 • Welke Arbowetgeving * relevant is voor het bedrijf.
 • De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.
 • Hoe de arbeidshygiënische strategie * toegepast dient te worden.
 • De verbetermogelijkheden kennen en deze vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.
 • Bepaalde acties delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.
 • Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.
 • Adviseren over de werkplekinrichting.
 • Informatie verstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.


Het doel is dat de preventiemedewerker na 1 jaar dit zelfstandig kan

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie bijwerken.
 • Plan van aanpak * opstellen en bijwerken.
 • Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

 • Taak Risico Analyse * opstellen en instructie geven.
 • Last Minute Risico Analyse * opstellen en instructie geven.
 • Toolbox * opstellen en geven.
 • Werkplekinspectie * opstellen en uitvoeren.
 • Gebouw, werkplaats, magazijn, binnen- en buitenactiviteiten.
 • Informeren medewerkers.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen *, weekstart, informatieborden, etc.

 • Een eigen jaarplanning * maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.Waarom deze training met ondersteuning werkt

✓ De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.
✓ Door specifieke kennis zijn er geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.
✓ Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het traject, ook de taken worden uitgevoerd.
✓ Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.
✓ Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.
✓ Er zijn minder ongevallen en verzuim en er is bewijs van goed werkgeverschap.


 Terug naar het begin van deze pagina

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn