NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Persoonlijke in-company training Preventiemedewerker 

Na het op- of bijstellen van de RI&E * zorgen we samen dat de acties in het plan van aanpak in orde komen. We spreken af op de momenten die bij het bedrijf passen. De preventiemedewerker krijgt stapsgewijs alle relevante informatie en hulpmiddelen en leert hiermee om te gaan. 


Het traject in de praktijk

Tijdens het traject wordt relevante inhoud van de veiligheidstrainingen 1 tot en met 4 doorlopen *. Verder krijgt de preventiemedewerker veiligheidskundige ondersteuning binnen het eigen bedrijf op de momenten dat het past.

Door samen de RI&E en de vervolgstappen te doorlopen leert de preventiemedewerker wat nodig is in het eigen bedrijf en leert de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.

De preventiemedewerker krijgt tijdens het traject alle benodigde gegevens, formulieren en formats, om die zelf in het eigen bedrijf te gebruiken.


De preventiemedewerker

De afstemming is met de preventiemedewerker *. Dat kan de eigenaar zijn of iemand die hiervoor is aangewezen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk.

Omdat sommige documenten in Excel worden bijgehouden is gebruikerskennis van dit programma wenselijk.

Randvoorwaarden voor het slagen van het traject is dat de werkgever de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen geeft om zijn taken uit te voeren en openstaat voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.

 

De preventiemedewerker leert wettelijke taken uitvoeren

 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker krijgt inzicht in

 • Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
 • Welke Arbowetgeving * relevant is voor het bedrijf.
 • De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.
 • Hoe de arbeidshygiënische strategie * toegepast dient te worden.
 • De verbetermogelijkheden kennen en deze vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.
 • Bepaalde acties delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.
 • Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.
 • Adviseren over de werkplekinrichting.
 • Informatie verstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.


Het doel is dat de preventiemedewerker dit na 1 jaar zelfstandig kan

 • Risico Inventarisatie & Evaluatie bijwerken.
 • Aangepast Plan van aanpak * opstellen.
 • Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

 • Taak Risico Analyse * opstellen en instructie geven.
 • Last Minute Risico Analyse * opstellen en instructie geven.
 • Toolbox * opstellen en geven.
 • Werkplekinspectie * opstellen en uitvoeren.
 • Gebouw, werkplaats, magazijn, binnen- en buitenactiviteiten.
 • Informeren medewerkers.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen *, weekstart, informatieborden, etc.

 • Een eigen jaarplanning * maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.


Waarom deze training met ondersteuning werkt

✓ De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.
✓ Door specifieke kennis zijn er geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.
✓ Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het traject, ook de taken worden uitgevoerd.
✓ Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.
✓ Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.
✓ Er zijn minder ongevallen en verzuim en er is bewijs van goed werkgeverschap. 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn