NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Wat is een BHV plan en wat heb je eraan?Informatie

In een BHV plan (of bedrijfsnoodplan) vindt je informatie over wat er van jouw bedrijf wordt verwacht gericht op de bedrijfshulpverlening.


Het doel van een BHV plan

Het doel van een Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een (dreigende) noodsituatie snel in actie kan komen en doelmatig kan optreden om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

De bedrijfshulpverlening beperkt zich meestal tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers en andere personen in het bedrijf.


Het BHV document is dynamisch. Pas wijzigingen aan en informeer het personeel over de inhoud

Een BHV plan kun je laten opstellen door een deskundige. Deze kan ook een ontruimingsplattegrond voor je maken en je goed adviseren over een bedrijfshulpverlening die past bij jouw bedrijf.

 

De inhoud van een BHV plan

o algemene gegevens van het bedrijf
o het aantal medewerkers
o werktijden
o aanwezige basisnoodvoorzieningen
o risico's in het bedrijf en de plekken waar die te vinden zijn
o het aantal BHV'ers en hun taken en verantwoordelijkheden
o alarmering- en ontruimingsprocedure
o telefoonlijst
o hoe de nazorg is geregeld
o hoe de scholing van de BHV'ers is geregeld
o aanduiding van mogelijke uitrusting


Wil je zelf aan de slag dan heb ik een format voor je

Het NRdoet format bestaat uit 

  1. BHV Info en instructie - Dit gaat over het BHV plan, wat er van uw bedrijf wordt verwacht en de invulinstructie voor het BHV Invuldocument. 
  2. BHV invuldocument - Hierin zet je alle eigen bedrijfsgegevens.
  3. BHV formulieren 


 

1. Inhoudsopgave NRdoet BHV info

A. Doel en functie BHV-plan 
B. Taken BHV-organisatie 
C. Verantwoordelijkheden 
D. Beheer BHV-plan 
E. Restrisico’s en de BHV 
F. Registratie incident 
G. Instructies voor het personeel 
H. De BHV’ers 
I. Deelname aan oefeningen door overige werknemers 
J. Werkplekoriëntatie 
K. Instructiekaarten en plattegronden 
1. Basisgegevens bedrijf 
1.1 Bedrijfsgegevens 
2. Gegevens gebouw 
3. BHV-organisatie 
3.1. Overzicht BHV’ers 
3.2. Operationaliteit BHV’ers 
3.3. Beschikbaarheid en aanwezigheid 
3.4. Opleidingen en oefeningen door BHV’ers 
4. BHV-materialen 
4.1. Blus- en Eerste Hulp-middelen, communicatiemiddelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
5. Alarmering 
5.1 Procedure ingeval van nood 
5.2 Melden van een incident 
5.3 Procedure voor het melden van een incident door een werknemer 
5.4 Melden van een ongeval aan de szw 
6. Procedures voor de BHV 
6.1 registratie BHV instructies 


2. Inhoudsopgave NRdoet BHV invuldocument

1. Basisgegevens bedrijf 
1.1 Bedrijfsgegevens 
1.2 Noodnummers medewerkers 
1.3 Belangrijke telefoonnummers medegebruikers gebouw 
1.4 Alarmnummers 
1.5 Aanrijtijden externe hulpverleners 
1.6 Personeel 
2 Gegevens gebouw 
2.1 Bedrijfsstoffen 
2.2 Brandgevaarlijk materiaal 
2.3 Tekeningen 
2.4 Bediening ventilatiesysteem 
2.5 Liften 
2.6 Centrale deurbediening 
2.7 Apparatuur met een vermogen van 500 W of meer 
2.8 Vluchtwegen 
2.9 Sprinklerinstallatie 
2.10 Verzamelplaats 
2.11 Brandmeldinstallatie (BMI) 
2.12 Ontruimingsalarminstallatie 
2.13 Brandcompartimenten 
2.14 Bluswatervoorzieningen voor brandweer 
3 BHV-organisatie 
3.1 BHV’er Afdeling BHV-functie BHV-taak
3.2 Operationaliteit BHV’ers 
3.3 Beschikbaarheid en aanwezigheid 
3.4 Opleidingen en oefeningen door BHV’ers 
4 BHV-materialen 
4.1 Blus- en Eerste Hulp middelen, communicatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 
5 Alarmering 
5.1 Procedure in geval van nood 
5.2 Melden van een incident 
5.3 Procedure voor het melden van een incident door een werknemer 
5.4 Melden van een ongeval aan de szw 
6 Procedures voor de BHV 
6.1 Registratie BHV instructies 


3. NRdoet BHV formulieren

BHV Checklijst Gebruik deze checklijst om af te vinken wat klaar is. Doe deze voor het BHV Invuldocument in de BHV map.

BHV Deelname registratie Noteer per werknemer of hij de voorlichting over BHV en de procedures bij een incident heeft bijgewoond en aan welke ontruimingsoefeningen hij heeft deelgenomen. Maak voor iedere werknemer 1 overzicht en dit in het personeelsdossier. 

BHV Aftekenlijst Hier staan de namen van de medewerkers die op de hoogte zijn van de inhoud van het BHV plan (invullijst).
* medewerker weet hoe alarm te slaan en hoe te reageren in geval van een calamiteit
* medewerker weet die de BHV'ers zijn
* medewerker weet wie bij een calamiteit wat doet en wat hij zelf kan en moet doen
* medewerker weet wat er bij een calamiteit moet gebeuren

BHV Werkplekoriëntatie Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van deze belangrijke BHV gegevens.

BHV Incidenten registratieformulier Indien er werkelijk een incident heeft plaatsgevonden, dan kun je de gegevens hierover vastleggen met behulp van het BHV Incidentregistratieformulier. Meld een ongeval bij de SZW als dat nodig is.

Instructiekaart Vul deze kaart in met relevante gegevens en plaats ze in iedere ruimte.

Plattegrond Plaats op iedere etage plattegronden met de noodzakelijke informatie. Liefst naast de instructiekaart. Deze moet door een deskundige worden gemaakt.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn