UA-183926221-1
RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Kies voor een abonnement voor de RI&E én een jaar lang veiligheidskundige training en ondersteuning van de preventiemedewerker. 

We starten met het op- of bijstellen van de RI&E en zorgen dat de acties in het plan van aanpak in orde komen. In jaar 2 loopt alles al en heb je voldoende aan alleen de ondersteuning. 

RI&E ABONNEMENT

per maand
of in 1 keer

1e JAAR

260
2860

2e JAAR

85
935

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Uitvoeren op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

O


Plan van aanpak 
Samen met preventiemedewerker opstellen

O


Taak Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O


Last Minute Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O


Toolbox 
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O


Werkplekinspectie
Eénmalig samen uitvoeren + opstellen + format

O


BHV plan
Basisplan, invulinstructie en invuldocument om zelf mee aan de slag te gaan

O


Preventiemedewerker 
Ondersteunen via whatsapp of mail

O

O

Mappen 
Ingericht voor alle papieren

O


Jaarplanning 
Voor preventiemedewerker

O


Klik hier voor een korte toelichting op de diensten en producten.

JA, IK WIL EEN ABONNEMENT


LEES HIERONDER MEER OVER HET ABONNEMENT

NRdoet traint én ondersteun de preventiemedewerker gedurende een jaar binnen het eigen bedrijf.

Inhouse praktijktraining

Deze praktijktraining met ondersteuning vindt plaats binnen het eigen bedrijf op de momenten dat het de preventiemedewerker past.

Door samen met de trainer de RI&E en de vervolgstappen te doorlopen leert de preventiemedewerker precies wat nodig is en leert hij de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.

De preventiemedewerker wordt tijdens het proces voorzien van alle benodigde gegevens, formulieren en formats, om die in het eigen bedrijf toe te passen.


Kosten

Het jaarbedrag voor het abonnement voor de RI&E en de training van de preventiemedewerker.

Een 2e medewerker gedurende hetzelfde traject betaald 50% van het jaarbedrag.
Een 2e medewerker kan fungeren als vervanger of ondersteuning van de preventiemedewerker.

Deze medewerker wordt gelijktijdig en op dezelfde wijze geïnformeerd als de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is aanspreekpunt gedurende het traject.


De preventiemedewerker

Een specifieke vooropleiding is niet nodig voor deze training. Het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gedreven is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en het wil toepassen in de praktijk.

Omdat documenten in Excel worden bijgehouden is gebruikerskennis van dit programma wenselijk.

Randvoorwaarde voor het slagen van de training is dat de werkgever de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen geeft om zijn taken uit te voeren en openstaat voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.


De preventiemedewerker leert de volgende wettelijke taken uit te voeren

·        Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.

·        Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.

·        Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.

·        Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker leert eveneens

·        Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.

·        Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.

·        De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.

·        Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.

·        De verbetermogelijkheden kennen en deze vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.

·        Bepaalde acties delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.

·        Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.

·        Adviseren over de werkplekinrichting.

·        Informatie verstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.


Het doel is dat de preventiemedewerker na 1 jaar dit zelfstandig kan

·        Risico Inventarisatie en Evaluatie bijwerken.

·        Plan van aanpak opstellen en bijwerken.

·        Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

·        Taak Risico Analyse opstellen en instructie geven.

·        Last Minute Risico Analyse opstellen en instructie geven.

·        Toolbox opstellen en geven.

·        Werkplekinspectie opstellen en uitvoeren.

Gebouw, werkplaats, magazijn, binnen- en buitenactiviteiten.

·        Informeren medewerkers.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen, weekstart, informatieborden, etc.

·        Een eigen jaarplanning maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.


 Waarom deze training met ondersteuning werkt

·        De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.

·        Door specifieke kennis geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.

·        Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het leertraject, ook de taken worden uitgevoerd.

·        Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.

·        Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.

·        Minder ongevallen en verzuim en bewijs van goed werkgeverschap.


De preventiemedewerker volgt deze groei


 

De bedrijfsveiligheid bereikt daarmee de volgende groei


Terug naar het begin van deze pagina.

Terug naar pagina veiligheid.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn