NRdoet
Veiligheid op de werkvloer

1. Veiligheid op de werkvloer

Een veiligheidstraining met informatie waar de mensen op de werkvloer écht wat aan hebben!

Na een training hebben de deelnemers, zoals de preventiemedewerker, voorlieden, medewerkers en managers, relevante kennis over de Arbowet en de arbeidsrisico's in het eigen bedrijf. 


Met die relevante informatie kunnen ze de Arbowet praktisch opvolgen en is het gemakkelijker om risico's te herkennen en gevaren te voorkomen.


Inhoud van de training


Deze training richt zich op het ontwikkelen van het bewustzijn en de vaardigheden met betrekking tot veiligheid op de werkvloer.


Deelnemers leren risico's te herkennen en beheersen, veiligheidsprocedures te volgen en effectief te communiceren met betrekking tot veiligheid.


Daarnaast besteden we aandacht aan het belang van assertiviteit en de gewenste beroepshouding met betrekking tot veiligheid binnen het bedrijf.


Het doel is om een veilige werkomgeving te bevorderen en deelnemers in staat te stellen zelfverzekerd en doelgericht op te treden in veiligheidsgerelateerde situaties.


Doelen van de training


 • Bewustwording van veiligheid op de werkvloer
 • Herkennen en beheersen van veiligheidsrisico's
 • Opzetten van veiligheidsprocedures en -protocollen
 • Effectieve communicatie met betrekking tot veiligheid
 • Aannemen van de gewenste beroepshouding met betrekking tot veiligheid.

De veiligheidstrainingen dragen bij aan de kennis en vaardigheden van de deelnemers.


Nu kun je je nog afvragen of iedere medewerker áltijd de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt die ze hebben gekregen. Werken ze eigenlijk wel áltijd veilig? Ook als niemand controleert? Is er wel eens een ongeluk(je) gebeurt?

Kennis en triggers zorgen dat jouw medewerkers vandaag, maar ook nog over 10 jaar, weer gezond naar huis gaan. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor de bedrijfsbestendigheid.


Tijdens de veiligheidstrainingen is er ook aandacht aan de Arbowet. Deelnemers krijgen kennis over hoe ze om kunnen gaan met de wetgeving en risico’s in de eigen specifieke werkomgeving.

2. RI&E opstellen

Maak je eigen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Wil je als preventiemedewerker aan de slag met het inventariseren van de risico’s in jouw bedrijf en kun je wel wat hulp gebruiken?


Tijdens deze training maken we samen een start met de risico inventarisatie en het plan van aanpak.


Inhoud van de training


Vóór de training wordt er een vragenlijst gedeeld met het verzoek om foto’s te maken en gegevens op te zoeken.


De informatie en de bekende risico’s verwerkt de deelnemer, onder begeleiding en, bij voorkeur in het RI&E instrument van jouw branche. 


Aan het eind van de dag is duidelijk met welke stappen de deelnemer, in diens eigen tempo, aan de slag kan.


Na 2 tot 4 weken nemen we, tijdens het 2e dagdeel, de RI&E en het van aanpak op en maken we het definitief. De begeleiding stopt na de toetsing tenzij anders is afgesproken.

Doelen van de training


 • Je herkent de risico’s in jouw bedrijf
 • Je ontdekt wat nodig is om risico’s weg te nemen
 • Je leert wat nodig is om aan de wet te voldoen
 • Je voorkomt ongevallen en verzuim
 • Je voorkomt boetes van de Arbeidsinspectie

Persoonlijke in-company training preventiemedewerker

Het traject in de praktijk


De preventiemedewerker krijgt veiligheidskundige ondersteuning binnen het eigen bedrijf. Door samen de RI&E en de volgende stappen te doorlopen leert de preventiemedewerker wat nodig is in het eigen bedrijf en leert de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren. De preventiemedewerker krijgt tijdens het traject toegang tot Safety Triggers waarin alle benodigde veiligheidszaken worden bijgehouden.

De preventiemedewerker leert wettelijke taken uitvoeren.


 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker krijgt inzicht in


 • Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
 • Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.
 • De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.
 • Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.
 • De verbetermogelijkheden en hoe deze te vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.
 • Hoe bepaalde acties te delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.
 • Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.
 • Adviseren over de werkplekinrichting.
 • Informatieverstrekking en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.

De preventiemedewerker


De afstemming is met de preventiemedewerker. Dat kan de eigenaar zijn of iemand die hiervoor is aangewezen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk. Omdat we werken in Safety Triggers en sommige documenten in Word en Excel worden bewerkt, is gebruikerskennis van deze programma's wel zo handig.


Randvoorwaarden voor het slagen van het traject


De werkgever geeft de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen om zijn taken uit te voeren en staat open voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.


Het doel is dat de preventiemedewerker dit na 1 jaar zelfstandig kan


 • Risico Inventarisatie & Evaluatie bijwerken.
 • Aangepast Plan van aanpak opstellen.
 • Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen, weekstart, informatieborden, etc.

 • Een eigen jaarplanning in Safety Triggers maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.

Waarom deze training met ondersteuning werkt


✓ De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.
✓ Door specifieke kennis zijn er geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.
✓ Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het traject, ook de taken worden uitgevoerd.
✓ Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.
✓ Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.
✓ Er zijn minder ongevallen en verzuim en er is bewijs van goed werkgeverschap.


3. Quick Fix

Quick Fix - in 1 dag risico's oplossen

Naast de algemene informatie over de Arbowet en veiligheid in het algemeen (niet te lang en niet teveel) gaan we in op de risico's in jouw bedrijf.


Waar lopen medewerkers dagelijks tegenaan? Waarvoor willen ze zelf graag een oplossing? En hoe pakken ze dat aan?Inhoud van de training


Samen zoeken we op de werkvloer het belangrijkste probleem of risico. We overleggen wat de beste oplossing is en voeren het meteen door. Dit kan betekenen dat er materiaal aangeschaft wordt, we een methode aanpassen of een werkplek opnieuw indelen.


Een Quick Fix dus, maar wel één waardoor ze veiliger kunnen werken.


Doelen van de training


Op diezelfde dag leg ik het belangrijkste risico vast, beschrijf ik de (voorlopige) oplossing en schrijf ik een plan van aanpak voor de volgende weken. Ook zorg ik voor de interne communicatie, een procesbeschrijving voor de medewerkers en instructiekaarten.

Een risico opgelost zónder langdurig onderzoek, vergaderingen en zonder papieren rompslomp!

Door deze aanpak leren de deelnemers zelf risico 's herkennen en oplossen. De formats voor de communicatie, plan van aanpak en instructiekaarten worden beschikbaar gesteld.


Randvoorwaarde: mandaat om oplossingen door te voeren

Samen vinden we oplossingen, zónder langdurig onderzoek en zonder ingewikkelde formulieren